• 25 marca 2021

Dzień Sołtysa

Sołtysa wybierają mieszkańcy danego sołectwa – zwykle zostaje nim osoba z miejscowej społeczności, która pozostaje na bieżąco w sprawach lokalnych. Współcześnie do obowiązków sołtysów, oprócz reprezentowania sołectwa na zewnątrz, należy m.in. zwoływanie zebrań wiejskich, realizowanie uchwał rady gminy czy też pobieranie podatku rolnego i leśnego. W Dniu Sołtysa dziękuję wszystkim sprawującym tę funkcję za ich pracę na rzecz lokalnej społeczności.